ฟุตกี่ซม 1 ฟุตหน่วยเทียบเท่ามิลลิเมตร (มม.) และนิ้ว?

หน่วยวัดฟุตถูกใช้โดยเฉพาะในอังกฤษ เมื่อพูดถึงเท้าเพียง 1 ฟุตจะใช้รูปแบบเอกพจน์ของเท้าในการสลับการใช้งาน ตัวอย่างการใช้งานสามารถแสดงเป็น 1 ฟุต 2 ฟุต 5 ฟุต 17 ฟุต

เท้าเป็นเซนติเมตร

เท้ามักถูกใช้โดยเฉพาะในข้อตกลงกับต่างประเทศ ความยาวของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าผ่านการนำเข้าอาจระบุเป็นฟุต ด้วยเหตุนี้การแปลงฟุตและซม. จึงสามารถทำซ้ำได้ในชีวิตประจำวัน

1 ฟุตมักแสดงเป็นฟุตกำหนดให้เท่ากับ 30.48 ซม. หากต้องการคำนวณเป็นเมตรให้ใช้ 1 ฟุตเป็น 0.3048 เมตร ในการวัดความยาวโดยละเอียดควรทำการแปลงฟุตและซม. และในการใช้งานผิวเผินควรแปลงฟุตและเมตร

1 ฟุตหน่วยเทียบเท่ามิลลิเมตร (mm) และนิ้ว?

มันถูกใช้อย่างต่อเนื่องในฟุตซม. และเมตรตลอดจนการแปลงอย่างต่อเนื่องเป็นมม. ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ระยะขอบของข้อผิดพลาดควรมีอย่างน้อยจะมีการแปลงฟุตและมม. นอกจากนี้ยังสามารถใช้การวัดที่มีความยาวสั้นมากได้อย่างง่ายดายโดยใช้ชนิดมม.

1 ฟุตเท่ากับ 304.8 เป็นไปได้ที่จะใช้ตัวเลขนี้เป็น 305 ในกระบวนการผิวเผิน ในการทำธุรกรรมโดยละเอียดจำเป็นต้องใช้ตามที่เป็นอยู่และเพื่อลดความผิดพลาด หากต้องทำกระบวนการย้อนกลับ 1 มม. จะใช้เป็น 0.00328 ฟุต

หน่วยฟุตและนิ้วยังเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในการคำนวณความยาว หากมีการแปลง 1 ฟุตและนิ้วค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างจะถูกกำหนดเป็น 12 ในกรณีนี้ 1 ฟุตเท่ากับ 12 นิ้ว การแปลงฟุตและนิ้วในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ทำได้ง่ายกว่า

โพสต์ล่าสุด