Ezan Okur ไม่สวดมนต์รับคู่สมรสคำตอบสำหรับปริศนาแต่งงานคืออะไร?

ในขณะที่สร้างปริศนาโดยทั่วไปจะมีการวางแนวการบรรยายเชิงพรรณนา สำนวนนี้บางครั้งเป็นคำถามและบางครั้งก็เป็นประโยคธรรมดา

Ezan Okur ไม่สวดมนต์รับคู่สมรสคำตอบสำหรับปริศนาแต่งงานคืออะไร?

คำตอบของปริศนาผู้อ่านอาซานไม่ได้สวดมนต์ แต่ซื้อภรรยา ด้วยเหตุนี้คำตอบของปริศนาจึงไม่อยู่ในใจของคนส่วนใหญ่ตั้งแต่แรก ในบริบทนี้เจื้อยแจ้วให้ความรู้สึกว่าพวกเขากำลังท่องคำเรียกร้องให้สวดมนต์ขณะที่พวกเขาส่งเสียงดังในเวลาเดียวกันในตอนเช้า

โพสต์ล่าสุด